Stadgar, Organisationsbeskrivning & Verksamhetsplan

Stadgar Tranås Golfklubb

Organisationsbeskrivning

Tranås Golfklubb (GK), org.nr 826500-2579, är en ideell förening och moderbolag i en koncern bestående av GK och dotterbolaget Tranås Golf AB (Golf AB), org.nr 556945-1783. 

GK äger koncernens samtliga anläggningstillgångar och driver i egen regi klubbens ideella verksamhet. 

GK hyr ut golfbaneanläggningen, maskinhallen, maskiner, parkeringsplatsen och delar av klubbhus och kanslibyggnad till Golf AB. GK och Golf AB avtalar att Golf AB skall sköta banan och upplåta den till GK:s medlemmar, greenfeegäster och till företagsgolf. Golf AB äger även rätt att sälja reklamtjänster på golfanläggningen. De krav på service, tjänster och begränsningar som GK ställer på Golf AB skall dokumenteras och utgöra underlag för den förhandling om hyra som årligen skall ske mellan parterna. 

GK hyr ut restaurangen till det externt företag som driver den berörda verksamheten. Ett skriftligt avtal skall finnas mellan parterna. 

GK hyr ut golfshopen och drivingrange till det externt företag som driver den berörda verksamheten. Ett skriftligt avtal skall finnas mellan parterna. 

GK ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet. 

Golf AB skall verka enligt Aktiebolagslagen och Golf AB:s bolagsordning. Golf AB leds av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter vilka är de samma som är medlemmar i GK:s AU-utskott. 

GK äger samtliga aktier i Golf AB. Styrelsen utser en representant att företräda aktieägaren vid bolagsstämman. 

Medlemmarna i GK får insyn i Golf AB vid Höstmötet genom den koncernbudget som presenteras och den diskussion som förekommer på mötet. Koncernbudgeten består av en sammanställning av de två koncernbolagens budgetar där interna intäkter och kostnader är eliminerade. Budgetarna skall före Höstmötet vara behandlade och godkända av respektive klubb-och bolagsstyrelser. Om Höstmötet beslutar om ändringar i koncernbudgeten, som kan påverka dotterbolagets budget skall nya förhandlingar mellan kunden GK och leverantören Golf AB ske. 

På Årsmötet ska Bolagsstämman i Golf AB ha fastställt sin årsredovisning och styrelsen i GK skall ha godkänt årsredovisningen för moderbolaget. Årsmötet får på så sätt möjlighet att jämföra koncernens budget och utfall. Årsmötet beslutar om GK:s årsredovisning. 

Det är en uppgift för GK:s styrelse att se till att Golf AB agerar i enlighet med Höst-och Årsmötes intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för GK och att de följs upp med formella beslut i Golf AB. Omvänt gäller för styrelsen i Golf AB att hålla moderbolagets styrelse informerad om sin verksamhet samt att vid behov förankra beslut i moderbolagets styrelse. Detta förfaringssätt underlättas av att Golf AB:s styrelseledamöter även är ledamöter i GK:s styrelse. 

 

Verksamhetsplan

 1. Styrelsens inriktning.      Ansvarig: Ordförande

Verksamhetsplanen bygger på beslutad budget för år 2016 samt ekonomisk 3-årsplan och avser styrelsens prioriteringar under perioden 2013-2016. Styrelsens ska under 2016: 

 •  Arbeta för en balanserad ekonomi.
 •  Satsa på skötsel och utformning av golfbanan. En anpassning av banan är ett av styrelsens högst prioriterade mål. Se vidare under Bankommittén.
 • Arbeta tillsammans med klubbens pro för ökat medlemsantal och introduktion av nya golfare i Tranås Golfklubb, samt paketlösning för nybörjare med information om medlemsalternativ.
 • Arbeta för att öka antaletgreenfee-gäster och företagsgolf tillsammans medNorraby krog- och hotell och Ragneby Custom Golf AB. 
 •  Att vidareutveckla resursgrupperna som kan utföra vissa arbeten på/vid banan.
 1. Administration.       Ansvarig: Ordförande/Styrelseledamot/Pro

TGK ska hålla kansliet/shopen öppet under golfsäsongen 2016 under följande tider: 

Vardagar 08.00 – 18.00. Efter kl. 16:00, endast shopen
Helger     08.00 – 16.00. Shopen. 

Tidbokning, hcp-justering och anmälan till tävlingar när kansliet/shopen är stängt, sker via terminal som står i informationsrummet vid entrén till kansliet/shopen eller på www.golf.se. 

 1. Bankommittén.       Ansvarig: Ordförande bankommittén

Klubbens målsättning för perioden 2013-2016 är fortsatta förbättringar av banan (inkl. korthålsbanan) inom en rad områden. Under 2016 prioriteras: 

 • Arbeta med Henrik Wissinger på konsultbasis.
 • Skötsel av greener och fairways är prioriterade områden.
 • Anpassa klippningens utformning för att göra en mer utmanande bana för låghandicapspelare, samtidigt som spelet underlättas för höghandicapspelare.
 • Fortsätta arbetet med uppgradering av bevattningsanläggningen.
 • Under högsäsong ska samtliga greener vara klippta innan kl. 09:00.
 • Fortsätta arbetet med nytt träningsområde runt kansliet.
 • Arbeta för en allmän uppfräschning av område i och kring klubbhus och kansli.
 • Anlägga en främre orange tee enligt rekommendationer från SGF
 • Fortsätta arbetet med att ta fram en Master Plan som kan presenteras på höstmötet 2016
 1. Tävlingskommittén.     Ansvarig: Ordförande tävlingskommittén

Under perioden ska TÄKO prioritera följande: 

 • Utarbeta tävlingskalender för säsongen.
 • Satsa på att göra golfveckan till ett mer attraktivt arrangemang.
 • Planera för event i samband med tävlingar.
 1. Junior- och elitkommittén.       Ansvarig: Ordförande  junior/elitkommittén

Målsättningen för junior- och elitkommittén är att öka antalet juniorer, både nybörjare och elit. Målet är att ge alla juniorer och elitspelare tillgång till bra träning, tävlingar och en god gemenskap. 

Junior- och elitkommitténs plan för år 2016 är att: 

 • Få fler juniorer att delta i tävlingar inkl. Skandia Tour.
 • Få fram föräldrar som är ansvariga för olika lag.
 •  Öka antalet deltagare ijuniorlägeroch klubbkval till Skandia Tour. 
 • Arrangera KM för juniorer i fler klasser.
 • Ordna utbildningsresa till stortävling för elit dam/herr.
 1. Gamla Grabbar.       Ansvarig: Ordförande Gamla Grabbar

Gamla Grabbar har som målsättning att aktivt delta i GGs tisdagsgolf och Höglandstouren samt att ha tävlingsutbyte med närliggande klubbars Gamla Grabbar. 

Säsongen avslutas med gemensam middag och prisutdelning. 

Gamla Grabbars motto är att främja social gemenskap inom klubben. 

 1. Damkommittén.      Ansvarig: Damkommitténs ordförande

Vår målsättning är förutom tisdagsgolfen anordna två damtävlingar, Malmqvist Guld och Spasvingen och även ett matchspel som pågår under hela säsongen.  Vi hoppas och arbetar för att få med många deltagare i Smålands damtour och att ha lag som kommer att delta i Smålandspokalen och i Smålandsserien D35, D50 och D60. 

 1. Handicap/regelkommittén.         Ansvarig:Hcp-ansvarig /Regelansvarig 

Klubben har som mål att under perioden utse en person som är utsedd som regelansvarig som finns med vid vissa regelutbildningar. Om möjligt genomföra regelkurser för alla kategorier av medlemmar. 

 1. Marknadsföring/sponsring.     Ansvarig: Marknadsföringsansvarig

Tillsammans med våra entreprenörer utveckla klubbens marknadsföring genom gemensam annonsering som berättar om vår attraktiva bana samt om Norraby Krog och Hotell och Ragneby Custom Golf AB pro/shop. Detta inkluderar korthålsbanan som en inkörsport till stora banan. 

Marknadsgruppen ska aktivt arbeta för att utöka antalet sponsorer på olika nivåer, samt att utöka intäkter från företagsgolf och därtill hörande aktiviteter. 

Intendent övertar ansvar för sponsorer till tävlingar. 

Klubben ska under 2016 ge ut ett Klubb-Info inför årsmötet i mars och Golfaren inför höstmötet i november. Båda dessa ges endast ut i digital form via e-post och hemsida. 

 1. Miljöplan.      Ansvarig: Ordförande/banansvarig/miljöansvarig

Följa den miljöplan som är upprättad. 

Årligen redovisa klubbens miljöarbete för Tranås kommun. 

Tranås GK ska i sin verksamhet verka för: 

 • Att främja en biologisk mångfald inom golfbanans område genom naturhänsyn och god skötsel samt på ett långsiktigt och hållbart sätt arbeta för förbättringar
 • Att lagar, förordningar och föreskrifter ska följas
 •  Att uppnå förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder som främjar miljön
 • Att personalen är välutbildad och miljömedveten samt verka för att klubbmedlemmarna blir miljömedvetna
 • Att använda leverantörer som är miljömedvetna och kan leverera ur miljösynpunkt godtagbara varor
 • Att klubben i sin verksamhet blir en del av ett miljövänligt samhälle och öppen för samarbete med intressenter vad gäller miljöengagemang
 •  Att miljöarbetet följs upp och redovisas öppet
 1. Byggnadskommittén.    Ansvarig: Byggnadskommitténs ordförande

Byggnadskommittén ska under säsongen 2016 följa uppgjord underhållsplan gällande klubbens fastigheter inom de ekonomiska ramar som finns. 

 1. Trygg och Säker Förening.     Ansvarig: Ordförande

Klubben ska arbeta för att stärka säkerheten inom olika områden. Detta arbete är påbörjat och fortsätter under säsongen 2016. Arbetet omfattar följande: 

 • Utbildning av all personal och entreprenörer i brandsläckning, hjärtstartare och första hjälpen
 • Informera kommittéer om klubbens krisplan
 1. Policys, planer, regler och riktlinjer

 

Klubben ska årligen följa upp de policys, planer, regler och riktlinjer som är styrdokument för klubbens arbete. Det gäller följande dokument: 

 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk plan
 • Regler för rese- och kostnadsersättningar
 • Drogpolicy
 • Likabehandlingsplan (mobbnings- och diskrimineringspolicy)
 • Krisplan