Stadgar, Organisationsbeskrivning & Verksamhetsplan

Stadgar Tranås Golfklubb

Organisationsbeskrivning

Tranås Golfklubb (GK), org.nr 826500-2579, är en ideell förening och moderbolag i en koncern bestående av GK och dotterbolaget Tranås Golf AB (Golf AB), org.nr 556945-1783. 

GK äger koncernens samtliga anläggningstillgångar och driver i egen regi klubbens ideella verksamhet. 

GK hyr ut golfbaneanläggningen, maskinhallen, maskiner, parkeringsplatsen och delar av klubbhus och kanslibyggnad till Golf AB. GK och Golf AB avtalar att Golf AB skall sköta banan och upplåta den till GK:s medlemmar, greenfeegäster och till företagsgolf. Golf AB äger även rätt att sälja reklamtjänster på golfanläggningen. De krav på service, tjänster och begränsningar som GK ställer på Golf AB skall dokumenteras och utgöra underlag för den förhandling om hyra som årligen skall ske mellan parterna. 

GK hyr ut restaurangen till det externt företag som driver den berörda verksamheten. Ett skriftligt avtal skall finnas mellan parterna. 

GK hyr ut golfshopen och drivingrange till det externt företag som driver den berörda verksamheten. Ett skriftligt avtal skall finnas mellan parterna. 

GK ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet. 

Golf AB skall verka enligt Aktiebolagslagen och Golf AB:s bolagsordning. Golf AB leds av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter vilka är de samma som är medlemmar i GK:s AU-utskott. 

GK äger samtliga aktier i Golf AB. Styrelsen utser en representant att företräda aktieägaren vid bolagsstämman. 

Medlemmarna i GK får insyn i Golf AB vid Höstmötet genom den koncernbudget som presenteras och den diskussion som förekommer på mötet. Koncernbudgeten består av en sammanställning av de två koncernbolagens budgetar där interna intäkter och kostnader är eliminerade. Budgetarna skall före Höstmötet vara behandlade och godkända av respektive klubb-och bolagsstyrelser. Om Höstmötet beslutar om ändringar i koncernbudgeten, som kan påverka dotterbolagets budget skall nya förhandlingar mellan kunden GK och leverantören Golf AB ske. 

På Årsmötet ska Bolagsstämman i Golf AB ha fastställt sin årsredovisning och styrelsen i GK skall ha godkänt årsredovisningen för moderbolaget. Årsmötet får på så sätt möjlighet att jämföra koncernens budget och utfall. Årsmötet beslutar om GK:s årsredovisning. 

Det är en uppgift för GK:s styrelse att se till att Golf AB agerar i enlighet med Höst-och Årsmötes intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för GK och att de följs upp med formella beslut i Golf AB. Omvänt gäller för styrelsen i Golf AB att hålla moderbolagets styrelse informerad om sin verksamhet samt att vid behov förankra beslut i moderbolagets styrelse. Detta förfaringssätt underlättas av att Golf AB:s styrelseledamöter även är ledamöter i GK:s styrelse. 

 

Verksamhetsplan

Styrelsens inriktningsmål

Den fullständiga verksamhetsplanen för 2022 kommer att redovisas på årsmötet och finnas på hemsidan. Verksamhetsplanen bygger på styrelsens budget för år 2022. Den avser styrelsens prioriteringar under säsongen 2022:

 • Ta fram en långsiktig strategi och handlingsplan för klubben.
 • Arbeta för en balanserad ekonomi. 
 • Stärka klubbkänslan,
 • klubbtillhörigheten och stödja den idrottsliga delen.
 • Arbeta tillsammans med klubbens pro för ökat medlemsantal och
  introduktion av nya golfare i Tranås Golfklubb.
 • Arbeta tillsammans med klubbens pro för att ta fram en långsiktig plan
  för klubbens juniorverksamhet.
 • Arbeta för att öka antalet greenfee-gäster och företagsgolf tillsammans
  med Norraby krog- och hotell och Ragneby Custom Golf AB.
 • Arbeta för att få en mer jämställd organisation enligt SGF:s satsning Vision 50/50.
 • Arbeta för att förbättra banans kvalitet.

 

2. Administration                       
Ansvarig: Ordförande / Styrelseledamot / Pro

TGK ska hålla kansliet/shopen öppet under golfsäsongen under följande tider:
Vardagar 08.00 – 13.00. Efter kl.13:00, endast shopen.
Helger     08.00 – 16.00. Shopen.

 

3. Bankommittén           
Ansvarig: Ordförande Bankommittén

Klubbens målsättning inför säsongen 2021 är fortsatta förbättringar av banan (inkl. korthålsbanan) inom en rad områden. Under den kommande säsongen prioriteras:

 • Skötsel av greener och fairways är prioriterade områden.
 • Anpassa klippningen för att korta ner rondtider samt ge en rolig och utmanande upplevelse för alla, oavsett ålder, kön eller spelhandicap.
 • Arbeta för en allmän uppfräschning av ruffområden, dammar och området kring klubbhus och kansli.
 • Fortsätta projektet med att bygga om samtliga bunkrar (femårsprojekt som startades 2017).
 • Påbörja ombyggnad av tees. Detta är ett flerårigt projekt.
 • Under högsäsong ska samtliga greener vara klippta innan kl. 09:00.
 • Att vidareutveckla resursgrupperna som utför arbeten på/vid banan.

 

4. Tävlingskommittén    
Ansvarig: Ordförande Tävlingskommittén

Under säsongen 2021 ska TÄKO prioritera följande:

 • Utarbeta tävlingskalender för säsongen.
 • Satsa på att göra golfveckan till ett attraktivt arrangemang.
 • Planera för event i samband med tävlingar.

 

5. Junior och Elit           
Ansvarig: Junioransvarig / Pron

Målsättningen är att under säsongen 2021 öka antalet juniorer, både nybörjare och elit. Målet är att ge alla juniorer och elitspelare tillgång till bra träning, tävlingar och en god gemenskap.

Plan för året är att:

 • Få fler juniorer att delta i tävlingar inkl. Teen Tour.
 • Få fram föräldrar som är ansvariga för olika lag.
 • Öka antalet deltagare i juniorläger och klubbkval till Teen Tour.
 • Arrangera KM för juniorer i fler klasser.
 • Målsättningen för TGK:s representationslag på dam och herrsidan är att avancera i seriesystemet och att spela in yngre spelare i de båda lagen.

 

6. Gamla Grabbar                      
Ansvarig: Ordförande Gamla Grabbar

Gamla Grabbar har som målsättning att aktivt delta i GGs tisdagsgolf och Höglandstouren samt att ha tävlingsutbyte med närliggande klubbars Gamla Grabbar. Säsongen avslutas med gemensam middag och prisutdelning.

Gamla Grabbars motto är att främja social gemenskap inom klubben.

 

7. Damkommittén                      
Ansvarig: Ordförande Damkommittén

Damkommitténs målsättning för säsongen 2021 är:

 • Få fler spelare till tisdagsgolfen.
 • Arrangera damtävlingen Malmqvist Guldpoäng.
 • Öka deltagarantal i Smålands damtour.
 • Delta i Smålandspokalen.
 • Få ihop lag till alla seriespel.

 

8. Handicap och regler   
Ansvarig: Hcp-ansvarig /Regelansvarig

Genomföra handicapöversyn.
Vid behov genomföra regelkurser.

 

9. Marknadsföring/sponsring     
Ansvarig: Marknadsföringsansvarig

Marknadsgruppen ska, tillsammans med våra entreprenörer, utveckla klubbens marknadskommunikation mot medlemmar, gäster och andra intressenter.

Fokusområden och syfte:

 • Medlemmar. Information och ökad klubbkänsla.
 • Gäster. Öka antalet greenfee-gäster, inklusive golfpaket.
 • Övriga intressenter. Exempelvis information till sponsorer, potentiella nya medlemmar m.m.

Marknadsgruppen ska aktivt arbeta för att utöka antalet sponsorer på olika nivåer, samt att utöka intäkter från företagsgolf och därtill hörande aktiviteter.

Klubben ska under säsongen skicka ut kallelse till Årsmötet i mars och Golfaren inför Höstmötet i november. Båda dessa ges ut i digital form via e-post och hemsida.

 

10. Miljöplan       
Ansvarig: Ordförande / banansvarig / miljöansvarig

Under säsongen 2021 ska TGK se till att följa den upprättade miljöplanen. Klubbens miljöarbete redovisas årligen för Tranås kommun.

Tranås GK ska i sin verksamhet verka för:

 • Att främja biologisk mångfald inom golfbanans område genom naturhänsyn och god skötsel samt på ett långsiktigt och hållbart sätt arbeta för förbättringar.
 • Att lagar, förordningar och föreskrifter ska följas.
 • Att uppnå förbättringar i sin miljöpåverkan genom val av produkter, material och arbetsmetoder som främjar miljön.
 • Att personalen är välutbildad och miljömedveten.
 • Att använda miljömedvetna leverantörer som ur miljösynpunkt kan leverera godtagbara varor.
 • Att klubben i sin verksamhet blir en del av ett miljövänligt samhälle och är öppen för samarbete med intressenter vad gäller miljöengagemang.
 • Att miljöarbetet följs upp och redovisas öppet.
 • Att arbeta för att på sikt bli en miljöcertifierad klubb.
 • Att utse en miljöansvarig person.

 

11. Byggnadskommittén  
Ansvarig: Byggnadsansvarig

Byggnadskommittén ska under säsongen 2021 följa uppgjord underhållsplan gällande klubbens fastigheter, inom de ekonomiska ramar som finns.

Under 2021 skall byggnadskommittén:

 • Arbeta fram en treårig underhållsplan för åren 2021-2023.

 

12. Trygg och Säker Förening     
Ansvarig: Ordförande

Klubben ska arbeta för att stärka säkerheten inom olika områden.

Arbetet omfattar följande:

 • Utbildning av all personal och entreprenörer i brandsläckning, hjärtstartare och första hjälpen.
 • Informera kommittéer om klubbens krisplan.

 

13. Policys, planer, regler och riktlinjer

Klubben ska årligen följa upp de policys, planer, regler och riktlinjer som är styrdokument för klubbens arbete. Det gäller följande dokument:

 • Verksamhetsplan.
 • Budget/Ekonomisk plan.
 • Regler för rese- och kostnadsersättningar.
 • Drogpolicy.
 • Likabehandlingsplan (mobbnings- och diskrimineringspolicy).
 • Krisplan.
 • Följa riktlinjer enligt barnkonventionen.