Spelrätter

Information om spelrätter

Nya medlemmar: 
Som ny medlem med ett fullvärdigt medlemskap eller vardagsmedlemskap finns två alternativ att välja mellan:
1. att köpa en spelrätt
2. att hyra en spelrätt av medlem eller klubben

Köp av spelrätt
En annonsplats finns för de som önskar sälja men även en annonsplats för den som önskar köpa. Tranås Golf AB säljer spelrätter. Pris 2000 kr. Men i första hand hänvisar vi till säljande medlemmar.

Hyra av spelrätt
Som alternativ till köp av spelrätt finns möjlighet att hyra spelrätt från medlem som inte behöver sin eller att hyra från klubben. Gäller medlemskap Fullvärdigt medlemskap och Vardagsmedlemskap. Vid frågor vänligen maila kansli@tranasgk.seeller ring 0140-311 661under kansliets öppettider.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Tranås Golf AB

Spelrätt i Tranås Golf AB (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben eller juridisk person med namngiven person som ska nyttja spelrätten. Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter för den medlemsform man valt. Innehav av spelrätt kräver medlemskap i klubben.

Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrätten till klubben för vidare uthyrning. Medlem som begärt utträde eller som inte betalat debiterad avgift 28/2 kan sälja sin spelrätt inom sex månader från utträdesanmälan eller fram till 31 dec inevarande år. En spelrätt som inte är såld innan 31 dec tillfaller den klubben utan ersättning.

Innehavare av spelrätten får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra till klubben. Innehavaren av spelrätten måste ändra sitt medlemskap till passivt samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker:
– skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrätt” – som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
– får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrätt”. Om spelrätten överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Den vilande spelrätten som erhölls i samband med konverteringen 1 januari 2016 för dem som så önskade kan överlåtas (säljas). Vid överlåtelse av vilande spelrätt och ansökan om medlemskap ska anmälan ske på blankett ” Överlåtelse av spelrätt vid ansökan om medlemskap” varvid förvärvaren efter godkänt medlemskap erhåller en aktiv spelrätt. Spelrätten får återlämnas till klubben utan krav på ersättning.

Antalet spelrätter som får utges är maximerat till 1400.

 

När jag sålt/överlåtit min spelrätt – vad gör jag?

När du har hittat en köpare till din spelrätt fyller du tillsammans med den nya medlemmen i en överlåtelseblankett ”Överlåtelse av spelrätt på Tranås Golf AB”.

Där fyller du som säljare i ditt namn, golf-id och gör en namnunderskrift.
Den nya medlemmen fyller i sina uppgifter på den nedre delen.
Den ekonomiska ersättningen sköter ni själva.
Spelrätt och blankett skickas/lämnas in till kansliet. Vem som gör detta bestämmer ni själva.

Den nya medlemmen registreras, erhåller faktura, informationsbrev och registreras på spelrätten.
Vid försäljning av din spelrätt och önskemål om utträde, registreras utträde när spelrätten överlåtits.