Frågor & Svar Om Nytt Finansieringssystem

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Fråga: Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter?
Svar: Tranås GK står inte opåverkade av den utveckling som skett och sker i Golfsverige generellt med färre medlemmar och finansieringsproblematik. Med tanke på att klubbens balans mellan kapital in/ut vid in- och utträden under några år visat på en negativ utveckling, beslutade styrelsen utreda vilka möjligheter som finns att få bort eller kraftigt reducera medlemslåneskulden. Efter noggranna analyser av alternativa lösningar har styrelsen funnit att vi bör övergå från ett finansieringssystem med medlemslån till ett finansieringssystem med spelrätter. Styrelsens ansvar är att trygga Tranås GK:s verksamhet och utvecklingsmöjligheter, vilket inte är långsiktigt hållbart med nuvarande finansiella situation. En fortsatt finansiering där vi har stora medlemsskulder ger inte den ekonomiska trygghet och en avskrivningstakt som klubben behöver varför styrelsen anser att vi bör agera nu och byta finansieringssystem till spelrätter.

Fråga: Vad innebär det för Tranås GK om ett årsmöte beslutar att övergå till ett system med spelrätter?
Svar: Klubben blir näst intill skuldfri mot medlemmarna och vi kan därmed arbeta mer långsiktigt och trygga klubbens verksamhet med en bra likviditetsplanering, planenlig avskrivning och framtida utvecklingsmöjligheter. Om förslaget går igenom kommer det att börja gälla från och med 2016, d.v.s. hela 2015 spelar du på samma villkor som tidigare.

Med en osäker medlemsutveckling kan vi inte planera verksamhet och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt då vi behöver ta av driftsintäkter för att garantera återbetalning av lån enligt skuldebrev och stadgar. Då respektive medlems fordran på medlemslån är relativt låg har styrelsen funnit en modell som vi tror riskminimerar spelrättsvärdet och ger möjlighet till fler medlemmar. Med ett finansieringssystem med spelrätter står vi utan en osäker skuld och kan för driftöverskott avsätta medel för framtida investeringar. Servicegrad och kvalitet på hela anläggningen kan också bättre garanteras och är ett måste för att vara konkurrenskraftig framöver. Styrelsen hoppas därför på att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med spelrätter, och därigenom också bidra till att stärka vår totala ekonomi.

Fråga:  Vad innebär förslaget i korthet?
Svar:  Styrelsens förslag är att aktiva medlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslånet och istället får en spelrätt. För att få fortsatt spelrättighet fr.o.m. 2016 krävs att du som haft ett tidigare medlemslån äger en spelrätt. Då vi idag har olika lånesummor har vi valt att föreslå följande:

Spelrätten åsätts ett konverteringsvärde om 2 000 kronor. Detta värde kan anses realistiskt utifrån nuvarande marknadssituation.

För medlemmar med lån på 4 000 kr gäller:
– Erhålla ytterligare en spelrätt mot avskrivning av resterande fordran (2000 kr)
– Kvarstå med en fordran på 1 000 kr, d.v.s. halva mellanskillnaden mellan ditt medlemslån och spelrättens nominella värde.

För medlemmar med lån på 2000 kr gäller:
– Erhålla en spelrätt mot avskrivning av hela fordran.
– Erhålla ytterligare en spelrätt för 1000 kr (hälften av en spelrätts nominella värde)

Spelrätten berättigar till årlig spelrätt om man betalar årsavgiften.

Fråga: Varför har styrelsen valt att förslå just detta förslag?
Svar: Vi vill förutom att få bort så stor del av medlemsskulden som möjligt skapa mervärde för er medlemmar. Förslaget är därför framtaget så att du som betalat det högre medlemslånet kan erhålla ytterligare en spelrätt, som du sedan kan sälja eller överlåta till någon du vill ska bli medlem. Alternativet är att du bara får en spelrätt och dessutom får en kvarstående fordran på 1000 kr. Har du ett medlemslån på 2000 kr kan du vid konverteringstillfället erhålla ytterligare en spelrätt för 1000 kr.

Vi hoppas självklart att vi med detta förslag också kan få fler medlemmar som vi så väl behöver för stabilare driftsintäkter. Med den balansomslutning klubben har och vår fina golfbana och anläggning är det styrelsens ansvar att se till att vi har den trygga ekonomiska grund som är en förutsättning för att medlemmar och gäster ska känna ett mervärde att tillhöra eller spela på Tranås även i framtiden. Det är betydligt bättre än den osäkerhet ett finansieringssystem med medlemslån innebär.

Fråga: Om jag väljer en extra spelrätt, vad gäller för denna?
Svar: De medlemmar som väljer en extra spelrätt kan antingen sälja eller överlåta densamma, eller helt enkelt behålla den så länge. En extra spelrätt är vilande och kostar inget att ha så länge den inte överlåtits. En bra idé kan vara att man väljer en extra spelrätt och överlåter den till barn, barnbarn eller annan junior. Den blir då vilande till dess åldersgränsen för krav på spelrätt uppnås.

Fråga: Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag?
Svar: Ja, vi kommer fortsatt att acceptera ett passivt medlemskap, men du måste i god tid före nästa säsong (troligtvis före 30/11 årligen) meddela klubben att du önskar vara passiv och enbart behöva betala passiv avgift. Du upplåter då din spelrätt till klubben för att kunna hyra ut det till någon som mot en högre årsavgift vill ha spelrättighet på banan utan krav på att äga ett spelrätt.

Om du efter beslutat datum önskar passivt medlemskap accepteras det om du eller klubben lyckas hyra ut spelrätten. Går inte det är du skyldig att erlägga hel årsavgift.

Styrelsen kan också, om synnerliga skäl föreligger, årligen bevilja passivt medlemskap varvid du upplåter spelrätten till klubben.

Fråga: Vissa medlemmar kanske känner osäkerhet för framtida spelrättsvärde. Hur ser ni på den risken?
Svar: Vad spelrätten har för värde efter en spelrättskonvertering är beroende på hur väl vi lyckas med att vara en attraktiv klubb. Kan vi få fler medlemmar och hålla årsavgifterna på en skälig nivå bör ett fortsatt spelrättsvärde kunna hållas på föreslagen nivå. Det är dock marknaden som avgör värdet. Om du stannar kvar som medlem är det ju också först vid ett utträde som det blir intressant vad spelrätten har för värde.

Vi kommer också att differentiera årsavgiften för medlemmar som har spelrätt och medlemmar som enbart väljer att betala en årsavgift, så att det ska bli attraktivt att vara spelrättsinnehavare. Med tanke på att Tranås GK har ett gott renommé och är en omtyckt bana är vår och våra rådgivares uppfattning att risken för en kraftigt minskad popularitet och därmed ett lågt spelrättsvärde inte är särskilt stor. Det konverteringsvärde som är satt (2000 kr) motsvarar troligen ett marknadsvärde idag. På sikt är det kvalité och efterfrågan som kommer att styra värdet och det finns exempel på en stabil prisnivå när efterfrågan är stor och kvalitén god.

Ett informationsmöte kommer att hållas den 19 februari 2015 där du som medlem har möjlighet att få förslaget presenterat och möjlighet att ställa alla frågor. Om du överväger att utträda nu, avvakta till dess du får mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär.

Fråga: Måste alla medlemmar byta till spelrätter?
Svar: Ja, alla medlemmar som idag har ett medlemslån omfattas av förslaget. Är man idag passiv medlem kan man dock kvarstå som passiv och hyra ut spelrätten till klubben för medlemmar som hellre vill hyra spelrätt och betala en högre årsavgift.

Juniorer och övriga medlemmar som idag inte har ett medlemslån omfattas inte av förslaget. De kan fortsätta med sitt medlemskap precis som idag.

Fråga: Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrätt?
Svar: Ja, det går bra. Dock måste spelrätten upplåtas till en namngiven person som då också debiteras årsavgiften. Den som nyttjar spelrätten är förmånsskattepliktig.

Fråga: Om ett årsmöte beslutar att Tranås GK ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som inte vill göra ett byte?
Svar: De medlemmar som inte går med på beslutet har kvar sin fordran på klubben och kan spela hela 2015, precis som vanligt. Fr.o.m. 2016 krävs däremot att man innehar en spelrätt istället för medlemslån för ett fullvärdigt medlemskap. Man måste då acceptera ett byte för fortsatt spelrättighet. Valet är alltså att acceptera beslutet och byta eller att efter 2015 gå ur klubben och återfå sitt medlemslån. Fordran skall regleras i enlighet med klubbens stadgar.

Fråga: Hur vet styrelsen om förslaget går att genomföra?
Svar: Styrelsen kommer efter ett informationsmöte i frågan, den 19 februari 2015 att skicka ut ett brev till samtliga medlemmar med all information som krävs för att man ska kunna fylla i den svarsblankett som ska återsändas till klubben. Vi får då en klar bild över hur många medlemmar som är positiva till att vi går över till ett finansieringssystem med spelrätter eller om styrelsen måste föreslå andra åtgärder för att balansera framtida ekonomi.

Fråga: Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter?
Svar: Har vi fått en övervägande positiv inställning till förslaget via svaren efter det utskick som kommer att ske efter informationsmötet är det också troligt att årsmötet bifaller förslaget. Om inte så kan vi inte tvinga medlemmarna till ett byte av finansieringssystem, men förslaget är för såväl klubbens som medlemmarnas bästa. Går förslaget inte igenom går klubben en mer osäker framtid till mötes.

Fråga: Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering?
Svar: Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt som beslut om byte av finansieringssystem fattas på årsmötet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.

Fråga: Om jag inte kan sälja min spelrätt när jag ska gå ur klubben, vad händer då?
Svar: Du kan alltid återskänka spelrätten till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Detta måste dock meddelas klubben i god tid före nästa säsong för att ej tvingas betala den årsavgift som följer innehav av spelrätt. Föreslaget datum är 31 oktober respektive år.

Fråga: Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig?
Svar: Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med 26 år. Mellan 22 – 25 år betalas enbart årlig senioravgift. Du kan dock förvärva en spelrätt.  Du betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin.

Fråga: Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt?
Svar: Ja, men alla har en respit med att förvärva en spelrätt till 25 år, inte bara studerande.

Fråga: Kan man som junior förvärva ett spelrätt?
Svar: Ja, det går bra, men du behöver bara betala junioravgift fram till det år du fyller 22 år då du blir senior.

Fråga: Måste även knattar/juniorer köpa ett spelrätt för att få spela på banorna?
Svar: Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrätt för, utan han/hon betalar endast avgift för junior.

Fråga: Om jag överlåter en spelrätt på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala någon avgift?
Svar:  Om ditt barn får din extra spelrätt och inte blir medlem så behöver ingen årsavgift erläggas förrän den dagen han/hon vill bli medlem. Om han eller hon är eller blir medlem betalas enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin.

Fråga: Kommer klubben att ha möjlighet till hembud på spelrätten vid försäljning?
Svar: Nej, styrelsen bedömer att det inte finns behov av hembudsmöjlighet. Detta kan emellertid ändras längre fram om spelrättspriset utvecklas positivt och vi därmed får problem att behålla ungdomar när de måste förvärva spelrätt. Om behov finns kan ett årsmöte besluta om hembudsmöjlighet för klubben.

Fråga: Hur många spelrätter ska ges ut?
Svar: Det beror på hur många av klubbens medlemmar med medlemslån som väljer till en extra spelrätt samt hur stort antal utträden klubben får. Årsmötet får sedan fastställa maxtaket för antal spelrätter. Styrelsens bedömning är att vi klart kommer att ha plats för fler medlemmar. Vi har god beredskap för att möta olika scenarios och i slutänden kan vi ju alltid begränsa greenfeespel om vi får många fler medlemmar.

Fråga: Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt?
Svar: Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter informationsmötet kommer du att ha ca tre veckor på dig att svara. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid så att vi kan ta ett beslut i frågan tas på vårt ordinarie årsmöte i mars.

Fråga: Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter?
Svar: Den risk som finns för en medlem som överväger att kanske utträda ur klubben inom kort är att det inte finns prisgaranti på spelrätten. Som vi beskrivit ovan tror vi på ett stabilt värde och att en värdeförändring påverkas av hur attraktiv Tranås GK är som golfklubb. Klubbens attraktivitet, starkare ekonomi och hur väl medlemmarna vårdar sin klubb för kvalitet och trivsel bidrar till högre marknadsvärde. För klubbens del innebär en spelrättkonvertering ingen fara. Kortsiktigt kan dock medlemsintäkterna bli något lägre innan vi ser effekten av försäljningen och överlåtelser av spelrätter.

Fråga: Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsystem?
Svar: Ja, Först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas mot uppsatta visioner och mål. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Sedan har det visat sig att tidigare klubbar upplever att ”klubbkänslan” ökar efter en övergång till spelrätter.

Fråga: Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m.m. på årsmöten efter konvertering?
Svar: Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som blir medlemmar och är över 15 år har rösträtt, aktiva som passiva.

Fråga: Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till spelrätter?
Svar: Vi har möjlighet att införa nya medlemskategorier med spelrättighet utanför de mest attraktiva tiderna om vi ser ett behov av detta, men i dagsläget finns inga konkreta förslag. Möjligheterna till olika attraktiva medlemskategorier är fler med ett spelrättsystem än med ett system med medlemslån.

Fråga: Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt?
Svar: Styrelsen har möjlighet att neka medlemskap om man medvetet motarbetar syftet med klubbens verksamhet eller årsmötesbeslut. Om man i samband med konverteringen begär utträde och återfår sitt medlemslån enbart i syfte att kunna förvärva en spelrätt har styrelsen möjlighet att neka medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

Fråga: Kan man gå ur klubben och behålla sin spelrätt utan krav på avgift?
Svar: Nej, innehav av spelrätt kräver medlemskap i klubben. Vill du gå ur klubben måste du sälja eller återlämna din spelrätt. Väljer du att behålla spelrätten har klubben rätt att påföra dig den årliga spelrättsavgiften. Klubben har också rätt (ej skyldighet) att återlösa spelrätten till ett marknadsmässigt värde, minskat med eventuella skulder.

Fråga: Hur går det till att hyra ut spelrätten?
Svar: Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. All uthyrning sker via klubben och en särskild blankett ska fyllas i om du hittar hyrestagare själv (”Upplåtelse av spelrätt i Tranås GK”). Klubben hyr ut spelrätt mot en högre avgift till den som hellre hyr än köper spelrätt. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem.

Fråga: Hur gör man om man vill gå ur och överlåta ett spelrätt?
Svar: När du vill sälja din spelrätt till ny medlem fyller ni tillsammans i en blankett som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan eller på klubben (”Överlåtelse av spelrätt i Tranås GK”). Där ska det framgå vem den tilltänkte köparen är. Sedan kontrolleras om det föreligger någon skuld och väljer in köparen i klubben som medlem. Därefter fullföljs affären.

Fråga: Kommer klubben att hjälpa till att sälja spelrätter eller sälja egna spelrätter?
Svar: Ja, vi kommer att lägga upp en förmedlingssida på hemsidan för köp/sälj om du inte själv känner någon som du kan sälja till. Klubben kommer enbart att sälja egna spelrätter upp till det antal och pris som årsmötet beslutar.

Fråga: Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift?
Svar: Nej, styrelsens förslag är att det till att börja med ej ska utgå någon inträdesavgift för ny medlem.

Fråga: Hur ser tidsplanen ut för konverteringen:
Svar: v. 4 – 5 2015
Inbjudan till informationsmöte skickas till medlemmarna samtidigt som ”Frågor och svar” publiceras på hemsidan. Frågor och svar finns också tillgängliga på kansliet.
19 februari 2015
Informationsmöte med medlemmarna kl. 19.00 på Badhotellet, konferensavdelningen.
v. 9 2015
Brev till medlemmarna med information och svarsblankett.
Ca 15 mars 2015
Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne.
Xx mars 2015
Årsmöte och beslut om konvertering till spelrätter.
April 2015
Påminnelse till medlemmar som ej tagit ställning till förslaget, om årsmötet så beslutar.
1 januari 2016
Krav på spelrättsinnehav, om årsmötet så beslutar.

Fråga: Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning?
Svar: Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att ett spelrätt betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst 50 000 kr.

Fråga: Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrätt som säljs med förlust?
Svar: Nej, enligt vad vi även där erfarit från Skatteverket så får man inte göra det.